μετρήσεις με θερμοκάμερα & ενεργειακή αναβάθμιση

Κάθε μηχανική ή ηλεκτρική διαδικασία παρουσιάζει μεταβολές στα επίπεδα θερμικής ενέργειας. Σήμερα, υπάρχει δυνατότητα εντοπισμού αυτών των μεταβολών θερμικής ενέργειας με καταγραφή της υπέρυθρης ακτινοβολίας στην επιφάνεια ενός αντικειμένου, μέσω θερμογραφίας που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τις θερμοκάμερες.   

Η θερμική κάμερα μπορεί να εντοπίσει θερμά ή ψυχρά σημεία, και επομένως τυχόν προβληματικά σημεία, βοηθώντας πχ. στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη συντήρηση ενός μηχανήματος.  

Οι εικόνες μπορούν να αποθηκευτούν σε ΗΥ και να αναλυθούν με τη χρήση ειδικού λογισμικού θερμικής απεικόνισης.  

        ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

 • Ηλεκτρικά συστήματα: εντοπισμός και αντιμετώπιση ηλεκτρικών ατελειών, έλεγχος ελαττωματικών κινητήρων και εντοπισμός ελαττωματικών μετασχηματιστών.
 • Βιομηχανία: Μέτρηση θερμοκρασίας ρουλεμάν, έλεγχος αποδοτικότητας εναλλακτών θερμότητας, παρακολούθηση μηχανών παραγωγής, παρακολούθηση βιομηχανικών κλιβάνων για διαρροές και φθαρμένη μόνωση κ.ά.
 • Αυτοκίνητο: Έλεγχος κινητήρα, συστήματος ανάφλεξης και ρυθμίσεων καυσίμου/αέρα, έλεγχος συστήματος ψύξης, θερμοστάτη, ψυγείου, καταλυτικού μετατροπέα, φρένων και ελαστικών.
 • HVAC: Ισορροπία θερμοκρασίας δωματίου, έλεγχος απόδοσης ανταλλαγών θερμότητας, μέση θερμοκρασία χώρου, έλεγχος λειτουργίας εναλλάκτων θερμότητας, έλεγχος ατμοπαγίδων και βαλβίδων, έλεγχος απόδοσης κλιβάνου, διαρροή σωλήνων, Ροή υγρών μέσω αγωγών, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.
 • Βιομηχανία Τροφίμων: Εξασφάλιση ασφαλούς και ενιαίας θερμοκρασίας αποθήκευσης και μεταφοράς, Έλεγχος ψυγείων, ψυκτικών θαλάμων και κλιβάνων, κ.ά.
 • Κτίρια: Μόνωση τοίχων και παραθύρων, Στέγες, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ.
Advertisements

ενεργειακή αναβάθμιση με ενεργειακά κουφώματα & τζάμια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης

Τι είναι η Ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης:

-των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο, και των χαρακτηριστικών τους (ενεργειακή ανάλυση)  

-των παραγόντων που τις επηρεάζουν και

-των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακή άποψη και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».

πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ

δικαιολογητικά για ενεργειακή επιθεώρηση-πιστοποίηση

Προκειμένου να διενεργηθεί από Ενεργειακό Επιθεωρητή Ενεργειακή Επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτείται για :

 • μεταβίβαση ακινήτου
 • ενοικίαση ακινήτου
 • ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να του προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα
 2. Σχέδιο Κάτοψης
 3. Άδεια οικοδομής
 4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
 5. Αριθμό Κτηματολογίου ΚΑΕΚ
 6. Κατανομή δαπανών θέρμανσης
 7. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ )

ΚΕΝΑΚ & ΜΕΑ (μελέτη ενεργειακής απόδοσης)