δικαιολογητικά για ενεργειακή επιθεώρηση-πιστοποίηση

Προκειμένου να διενεργηθεί από Ενεργειακό Επιθεωρητή Ενεργειακή Επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτείται για :

  • μεταβίβαση ακινήτου
  • ενοικίαση ακινήτου
  • ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να του προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα
  2. Σχέδιο Κάτοψης
  3. Άδεια οικοδομής
  4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
  5. Αριθμό Κτηματολογίου ΚΑΕΚ
  6. Κατανομή δαπανών θέρμανσης
  7. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ )