Τι είναι η Ενεργειακή επιθεώρηση

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης:

-των πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων βάσει κατάλληλου προγράμματος σε ένα ενεργειακό σύστημα, πχ. σε ένα Κτίριο, και των χαρακτηριστικών τους (ενεργειακή ανάλυση)  

-των παραγόντων που τις επηρεάζουν και

-των δυνατοτήτων εξοικονόμησης ενέργειας μετά από επεξεργασία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων με προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, με βάση την ανωτέρω ανάλυση.

Με τη διενέργεια μιας ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφή εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κτίριο από ενεργειακή άποψη και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα με την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποία πρέπει να διενεργούνται οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, καθορίζεται με την Απόφαση Δ6/Β/οικ. 11038, ΦΕΚ 1526/Β/27.07.1999 «Διαδικασίες, απαιτήσεις και κατευθύνσεις για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων».

δικαιολογητικά για ενεργειακή επιθεώρηση-πιστοποίηση

Προκειμένου να διενεργηθεί από Ενεργειακό Επιθεωρητή Ενεργειακή Επιθεώρηση και να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που απαιτείται για :

  • μεταβίβαση ακινήτου
  • ενοικίαση ακινήτου
  • ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄οίκον

ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να του προσκομίσει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Τοπογραφικό διάγραμμα
  2. Σχέδιο Κάτοψης
  3. Άδεια οικοδομής
  4. Συμβόλαιο αγοράς ακινήτου
  5. Αριθμό Κτηματολογίου ΚΑΕΚ
  6. Κατανομή δαπανών θέρμανσης
  7. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ )

αμοιβές ενεργειακών επιθεωρήσεων

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Βάσει Π.Δ. 100/2010

αμοιβές για κτίρια με χρήση κατοικίας

α) για ολόκληρη πολυκατοικία 1 €/τ.μ., ΑΜΟΙΒΗ όχι μικρότερη από 200€
β) για μεμονωμένο διαμέρισμα ΑΜΟΙΒΗ 2 €/τ.μ. όχι μικρότερη από 150 €
γ) για μονοκατοικία ΑΜΟΙΒΗ 1,5 €/ τ.μ. όχι μικρότερη από 200 €

πλέον Φ.Π.Α.

αμοιβές για κτίρια με χρήση άλλη πλην κατοικίας

α) έως 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. όχι μικρότερη από 300 €

β) άνω των 1000τμ ΑΜΟΙΒΗ 2,5€/ τ.μ. για τα πρώτα 1000τμ και 1,5 για τα υπολειπόμενα